കാറ്റ് ബ്ലേഡ്

കാറ്റ് ബ്ലേഡിൻ്റെ ഉൽപാദന സമയത്ത് എൻഫോഴ്‌സ്‌മെൻ്റ് കൈവശം വയ്ക്കുന്നതിന് ഉയർന്ന അഡീഷനും റെസിനുമായുള്ള താരതമ്യവുമുള്ള ജിയുഡിംഗ് ടേപ്പ് അനുയോജ്യമാണ്.

5.കാറ്റ് ബ്ലേഡ്